Algemene Voorwaarden

 • Aanbiedingen door en prijzen van Kwekkeboom Patisserie zijn vrijblijvend. Kwekkeboom Patisserie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten.
 • Foto’s in de webshop zijn ter illustratie, de kleur, vorm en afwerking kan afwijken van de werkelijkheid,

Webshop

 • Minimale ordergrote exclusief bezorgkosten €50,00
 • Besteld en voldaan via iDEAL voor 16:00, vanaf volgende dag geleverd (bezorg/afhaal)
 • 6 dagen (ma/zat) per week af te halen op geselecteerde vestigingen.
 • Retourneren van aankopen is niet mogelijk, onze producten hebben een beperkte houdbaarheid en elke bestelling wordt speciaal voor u bereidt.

Bezorgingen

 • 5 werkdagen (ma/vrij) te bezorgen binnen vastgesteld bezorggebied.
 • Bezorgingen vinden plaats tussen 10:00 en 13:00
 • Een voorkeurstijd kan aangegeven worden, wij zullen indien mogelijk rekening houden met deze voorkeur bij het inplannen van de bestelronde.
 • Bij een aangegeven voorkeurstijd houden wij een speling aan van ± 30 min.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig oponthoud in het verkeer.
 • De klant dient ervoor te zorgen dat op het gewenste afleveradres iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen.
  Indien er niemand op het afleveradres aanwezig wordt de bestelling aangeboden bij de buren, mocht dit niet lukken dan zullen wij de bestelling afgeven bij de dichtstbijzijnde Kwekkeboom afhaalpunt.
 • Het niet kunnen aanbieden van de order als gevolg van afwezigheid van de ontvanger op het afleveradres geeft de klant geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of het annuleren van de bestelling.

 

Privacy Policy

Banketbakkerij Kwekkeboom hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Banketbakkerij Kwekkeboom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Banketbakkerij Kwekkeboom zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Banketbakkerij Kwekkeboom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Banketbakkerij Kwekkeboom de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Bewaartermijn

Banketbakkerij Kwekkeboom bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Banketbakkerij Kwekkeboom van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Banketbakkerij Kwekkeboom

Papaverweg 36

1032KJ Amsterdam

info@kwekkeboom.amsterdam